Geschiedenis van PKV “Ons Genoegen” Coevorden

P.K.V. Ons Genoegen te Coevorden 1928 tot ———————–?

Was de oprichting 1928 of 1938? Over deze tussentijd is niets bekend.
In de statuten en huishoudelijk reglement staat dat de vereniging is opgericht op 9 juli 1938 en aangesloten bij de Raad van Beheer onder het nummer 251. Onder de statuten en huishoudelijk reglement staan de namen van het toenmalig bestuur:
R.W.A.Buttinger, voorzitter.
H.Grootoonk, secretaris.
W.Jekel, penningmeester.

Enkele artikelen uit het reglement zijn:
De vereniging heeft ten doel haar leden op te voeden tot goede konijnenfokkers.
De leden der vereniging hebben geen stemrecht.
Tot het nemen van besluiten is alleen de voorzitter bevoegd. Later is dat veranderd en hadden/hebben leden ook stemrecht.

De startnaam van de vereniging is altijd de zelfde gebleven.

In latere jaren is er een ondertitel aan toegevoegd: Coevorden en Omstreken.
Er is nog een verandering te noemen: In de eerste jaren was het een konijnen fokkersvereniging, later is dat veranderd in een vereniging van fokkers van konijnen, hoeders en sierduiven en vele jaren later melden zich de fokkers van eenden,fazanten, en cavia’s.

Over die eerste periode kon dhr. A.Meijerink, een groot konijnen liefhebber, veel inlichtingen geven.
De grote bloei van de eerste tijd was in de oorlogsjaren, toen men om begrijpelijke redenen gebaat was bij goedkoop te verkrijgen konijnenvlees.
P.K.V. Ons Genoegen had in die tijd ook al leden in Gramsbergen en Holthone, maar helaas zijn de stukken uit die tijd niet meer voorhanden. Wel rekeningen uit het jaar 1943 waarvan één is opgenomen in dit artikel:
Rekening F.van der Velde (VECO), Coevorden Sallandse straat 21.
Coevorden, 14 December 1943.
Konijnenvereniging , “Ons Genoegen Coevorden”.
300 maal Catalogus Clubtentoonstelling op 11 en 12 Dec. 1943 fl. 71,53 + 2% A.T.F. fl. 1,46 en een zegel fl 0,10 totaal fl 73,09.
Bij de heroprichting in 1957 waren de toen nog in leven zijnde “slapende” leden o.a. dhr. Houwen, gemeenteontvanger, dhr. v.d. Heide brugwachter Bentheimerbrug en dhr. Jekel.

Die heroprichting in 1957 vond plaats op initiatief van dhr. W. Jekel die ook voorzitter werd, dhr. W. v.d. Heuvel die als secretaris-penningmeester optrad en de heren C. Veenstra, G.Slot, en G.Joosten als leden.
Dhr. C. Veenstra vertegenwoordigde toen de leden van Schoonebeek en was later ook erelid, dhr. Joosten zat in het bestuur namens Dalen.

Later, omstreeks 1967 zijn er in Schoonebeek en Dalen zelfstandige verenigingen opgericht, daar de vereniging in Dalen al niet meer bestaat en Schoonebeek nog volop bloeit hebben we nog steeds leden in deze aangrenzende plaatsen.

De heroprichting, door samen de schouders er onder te zetten, werd een groot succes. Er werden grote tentoonstellingen gehouden, meestal om de twee jaar en vaak in Coevorden soms in Dalen, zaal Kuiper.
De tentoonstellingen te Coevorden vonden toen plaats in Hotel Huizing, was later Smithy’s Palace, daar kwamen dan 500 tot 700 inzendingen vanuit de hele provincie. De verenigingen uit Hoogeveen en Schoonoord werkten ijverig mee wat dan ook wel weer wederzijds gebeurde.

Wat niet onvermeld mag blijven is dat er in Nederland in 1970 een grote reorganitatie plaats vond in de kleindierenwereld van konijnen, hoenders en sierduiven. Er kwam één grote Federatie, de F.K. genoemd (Federatie Kleidierenteelt) waaronder alle verenigingen in Nederland vielen/vallen en alle tentoonstellingen werden/worden gehouden. In 1971 is de R.v.B opgeheven. De konijnenfokkers zijn lid geworden van de N.K.B. De toen in Coevorden bestaande vereniging P.K.V. ” Ons Genoegen” nam deel aan deze federatie.

Even terug in de tijd:

Op de tafelkeuring van 13 December 1945 waar 28 fokkers deel aan namen werd fl. 148,00 aan prijzengeld uitbetaald.
In het jaar(?) 1946 heeft P.K.V. ” Ons Genoegen” zich opnieuw laten in schrijven bij de RAAD VAN BEHEER EN TOEZICHT door de toen zittende secretaris H.Grootoonk te Coevorden. Contributie vijf gulden.
29 JULI 1948 telde P.K.V. ” Ons Genoegen” 20 leden aldus opgemaakt en gezonden aan de provincie afdeling Drenthe van de Nederlandse. Kon. Fokkersbond te Meppel.


In de jaren 70 werd meestal de tentoonstelling gehouden in wat nu “Café De Loo” is, de eerste jaren waren er alleen konijnen aanwezig later in 1977 kwamen daar ook kippen en duiven bij en werden er in dat jaar totaal 322 dieren ingezonden. Ook in de jaren 70 werd er een papieractie opgezet om de kas wat te spekken. Op de jaarvergadering van januari 1974 waren 8 leden en 5 bestuursleden aanwezig, er was toen een ruim saldo van fl. 1391,11 dank zij de papieractie. De contributie was toen fl. 5,00. Samen werken samen sterk, was toen het motto. Op de ledenvergadering van 29 april 1975 wordt besloten om de tentoonstelling onder te brengen bij Gramsbergen wat naderhand bleek niet te mogen want dat moest aangevraagd worden voor januari, er mocht wel op de Kringtentoonstelling van Gramsbergen ingezonden worden. Er werd meestal in eigen kring ook een tafelkeuring gehouden. In 1977 is het ledental gestegen naar 37, de groei zette ook daarna door. Ook in dat jaar kwam dhr. Smit in het bestuur. In 1978 werd hij voorzitter “Kringtentoonstelling”, mede door zijn aansprekende punten groeide P.K.V. “Ons Genoegen” in die jaren met 40 leden.

Financieel verslag tentoonstelling 1977:
Inkomsten fl. 1998,10
Uitgaven fl. 2149,24
————————–
Nadelig saldo fl 151,14

Het jubileum jaar 1978 was een goed jaar zowel het ledental steeg naar 60 en er werd een kringtentoonstelling gehouden omdat de vereniging haar 50 jaar bestaan vierde. Ook de kas groeide naar fl. 2005,44.
Op de ledenvergadering van 6 april 1979 werd besloten een jaarlijkse grote verloting te houden om de financiën op pijl te houden. (4000 loten voor fl. 1,00 per stuk of 3 voor een rijksdaalder). De loten verkoop verliep meestal erg stroef. De kooien voor de tentoonstelling werden die jaren uit Hoogeveen gehaald door het transportbedrijf Hazelaar uit Coevorden die ook jaren het afval heeft verwerkt.
Financieel was het jaar 1979-1980 één van de betere jaren de kas werd ruim verdubbeld van( zie boven) naar fl. 4183,83.
Het ging goed met de vereniging. In 1980 werd er zo wel een tafelkeuring als een clubtentoonstelling gehouden, ook werd de vereniging lid van de Noord-show die elk jaar in Zuidlaren werd/wordt gehouden. Ook was de vereniging toen al aangesloten bij de Drenato.
Het nieuwe reglement werd vastgesteld op 25 april 1980 daardoor werd het allemaal wat zakelijker maar soms kan men er niet onderuit. In 1981 werd de tentoonstelling nog in zaal “De Loo” gehouden het jaar daarop 1982 in het “Gereformeerde Jeugdgebouw” waar we tot 1989 onderdak vonden voor onze show. In 1988 gingen we naar een andere stek in verband met het 60 jarig bestaan. In 1984 waren er maar liefst 353 dieren op de tentoonstelling van P.K.V. ” Ons Genoegen” en dit waren enkel maar konijnen, kippen en duiven, de watervogels lieten zich voor het eerst tentoonstellen in 1985 in geringe aantallen. Het ledental zat toen bijna op 80. Jaren van groei en bloei.

Op de vergadering van 16 december 1982 is besloten om zelf kooien te gaan kopen voor een bedrag van fl. 4200,00, er zat toen fl. 5626,48 in de kas.

Dit werden:
06 bakken groot.
10 bakken midden.
10 bakken klein.

Het hout voor de bakken wordt gekocht in Radewijk. Het ijzerwerk kwam van de firma Hommo Koster te Coevorden. De verf kwam uit het westen van het land. In de jaren 80 (vorige eeuw) werk gebruik gemaakt van een kooienfonds.

In het jaarverslag van 1982 staat het volgende: Na de opening van de vergadering werd Dhr. A.Meijering een speldje overhandigt van de N.K.B. omdat hij 40 jaar lid was van deze bond, tevens werd hij toen erelid van de vereniging. Hij was toen ook al 23 jaar tatoeëerder, een man met grote verdienste. Er waren die jaren leden genoeg die een bestuursfunctie wilden aanvaarden, het motto was dan ook de handen uit de mouwen steken.
Ook de tombola wist zich in deze jaren te ontplooien met veel inkomsten wat ook in die tijd wel nodig was om de contributie zo laag mogelijk te houden en tevens wat te organiseren om de leden op een of andere manier wat dichter bij elkaar te brengen, zoals met een bingo en de jaarlijkse kegelavond of een reisje.

Een wat vreemde beslissing in die jaren was dat de vereniging besliste over de prijs van uitgebroede eieren die een lid bij een ander lid in de broedmachine had, geen baas meer over eigen machine. (Prijs was 50 cent per ei).
In 1986 werden nieuwe kooien geleverd door Drameco te Coevorden, er was groei en bloei bij de vereniging. Kooien en materiaal waren toen verzekerd voor fl. 15000,00.( premie fl. 25,00 en fl. 30,00). Alle kooien waren niet altijd van goede kwaliteit zo staat gemeld, vooral die uit Epe lieten hier en daar een steekje vallen. In 1988 organiseerde P.K.V. “Ons Genoegen” te Coevorden een Provinciale Tentoonstelling ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan van de vereniging,
Provinciale Bondstentoonstelling van de N.K.B. en de N.H.D.B. in de Jhr. M.r. Feithal (sporthal) te Coevorden.
De toenmalige voorzitter Dhr. G.Smit schreef toen: “Het is een waar genoegen bij P.K.V. ” ONS GENOEGEN”, ook werd dit jaar onze clubvlag aangeboden door het lid dhr. Wessel. Op de tentoonstelling waren maar liefst 669 dieren aanwezig, voor de vereniging een groot succes en een fijn jaar voor de sportvrienden.
Ook in de jaren 1990 en 1991 werd de tentoonstelling in de Feithal (sporthal) gehouden. Het leden aantal liep die jaren wat terug en de vergaderingen werden ook matig bezocht. De tentoonstelling van 1989 werd geopend door Burgemeester Spar van der Hoek wat hij met veel plezier en waardering deed en dit menig jaar nadien heeft gedaan.
Ook dit jaar werd besloten 10 Bingo’s te organiseren die ten goede kwamen aan de tentoonstelling en het kooienfonds zodat we geen verloting meer hoefden te houden.
Op de ledenvergadering van 4 september 1991 kwam een voorstel om de tentoonstelling samen met Schoonebeek te organiseren maar dit werd verworpen men wilde de eigen show behouden.
Nadat we in de jaren 70 de tentoonstelling bij Café ,, De Loo ” hadden, waren de shows in de jaren 80 meestal in het Gereformeerde Jeugdgebouw aan de v. Heutzsingel te Coevorden. In de Feithal (sporthal), jaren 1988 tot en met 1990,1991. Nadien nog een jaar in de kleuterschool aan de Stationstraat te Coevorden.
In 1994 werd de tentoonstelling voor het eerst in Steenwijksmoer gehouden, waar veel bezoekers kwamen, ook dat jaar wordt de Hr. Beerling als voorzitter gekozen. En tot heden mogen we hier met veel genoegen samen komen.
Er werden toen ook nog al eens avonden verzorgd over de kleindierensport.
De tombola heeft vele jaren invloed gehad op het financieel plaatje van de vereniging.

In 1996 werd besloten om het aantal kooien nogmaals uit te breiden.
Ook werd er dit jaar een computerprogramma aangeschaft wat het werk tijdens de tentoonstelling wat kon/kan verlichten. Het jaarverslag geeft aan dat het goed gaat met de vereniging.
In 1999 komt er een verzoek van het ziekenhuis Coevorden voor het onderhoud van hun dierentuintje, enkele leden geven zich hier voor op.
Fusie, betekend samen gaan, hier werd in het jaar 2000 een vraag over gesteld maar werd verworpen omdat de zon nog steeds voor de vereniging helder in het water scheen/schijnt.
Het jaar 2002 bracht ook weer iets bijzonders voor de vereniging, het ledental breide zich ook via Duitsland uit. Het jaar daarop 2003 werd het 75 jarige bestaan gevierd met een reis naar Walsrode.
Met het 80 jarige bestaan in het jaar 2008 werd wat extra’s gedaan op de kegelavond die jaarlijks gehouden wordt. Ook dit jaar werden er nog weer wat kooien bij gekocht, een teken dat het nog steeds goed ging/ gaat met P.K.V. “Ons Genoegen”.
Ook in die jaren en nog steeds namen/nemen we deel aan de promotieshow van het Zuidenveld.
Het hokbezoek waar menigmaal over gesproken is kwam/komt niet echt van de grond, het zou wel goed wezen voor het onderlinge contact.
In het jaar 2009 is het secretariaat na 40 jaar verandert van schrijfvingers in typevingers.

In namen noemen zit altijd een zekere risico dat je andere mensen te kort doet. Maar ik kan niet nalaten twee namen te noemen die veel voor de vereniging hebben betekend en dat zijn:
Dhr. J.Kiewiet. Vele jaren penningmeester.
Dhr. H.J.Gijlers Vele jaren secretaris.

Opgemaakt Januari 2012 door G.J.Gijlers.